М О Б И Н Г -ПРЕПОЗНАВАЊЕ, ЗАШТИТА И ЗАКОН ЗА ПСИХИЧКО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

Почитувани, Ве покануваме да земете учество на дводневната обука на тема:
М О Б И Н Г
ПРЕПОЗНАВАЊЕ, ЗАШТИТА И ЗАКОН ЗА ПСИХИЧКО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО
(22.11-24.11.2019 – Хотел „ Сириус “ -Струмица)
Предавачи: доц. д-р Емилија Бошковска на факулет за психологија при МИТ Универзитет, гешталт терапевт, лиценциран антимобинг советник

проф.д-р Александар Илиевски, адвокат и декан на Правниот
факултет при МСУ Св.Николе-Битола

Обуката е наменета за сите организации од јавен и приватен сектор, директори, правна служба, човечки ресурси, одговорни лица за посредувачи при мобинг во организациите , раководители и сите засегнати лица .

Организациите денес функционираат во комплексни и динамични средини од кои следствено проилегува кнтинуиран притисоик за натпреварување и внесување на промени Таквиот притисок и опкружување, често доведуваат до пореметување на комуникацијата во организациите и појава на интерперсонални конфликти и негативни појави, какви што се психичкото и физичкото малтретирање на работното место.
Согласно модерните парадигми во менаџментот , а со цел вработените да имаат среќна работна средина, да имаат задоволство од работењето и да можат да работат спокојно во бизнис околината , големо знчење им се придава на оргнизациското однесување и на квалитетот на живеењето и здравјето. Проблемите на насилство и вознемирување на работното место предизвикуваат посебен интерес и стануваат поактуелни во последните неколку години, особено со зголеменото акцентирање на позитивниот ефект од соработката, транспарентноста и тимската работа во организациското работење.Психичкото вознемирување на работното место не е нов феномен, но е феномен во постојан пораст.Со препознавање на овие негативни појави се зголемува и свесноста за распространетоста и сериозноста на овој проблем, Оттука произлегуваат и обврската на организациите за постапување по законската регулатива.
Превземете ги прикачените документи .
Однапред ви благодариме на соработката. Контакт телефон: 071/250-757
Лице за контакт: Лидија Јордановска – 070 392 673